Info rechtsgebieden

Korte samenvatting van de regels voor de verhuur van onroerende goederen in Hongarije
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen.

Kwesties van erfrechtszaken in de zin van de Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste wilsbeschikking.

Regels voor uitzendwerk en arbeidsbemiddeling in Hongarije
Het Wetboek van Arbeidsrecht en Regeringsverordening 118/2001 (VI.30) bieden het kader voor kwesties met betrekking tot dit onderwerp.

De nieuwe regels over aankoop van agrarische grond in Hongarije /De nieuwe Landbouw Wet in Hongarije/
Na lang wachten, uitgebreide vakkundige voorbereidingen en heftige politieke debatten is Wet CXXII uit het jaar 2013 inzake het verhandelen van landbouw- en bosbouwgronden op 21-06-2013 door het parlement aangenomen.

Welke soorten onroerende zaken kan men als buitenlander verwerven en welke niet.
Allereerst dienen de termen “binnengebied” en “periferie” alsmede de term “(land)bouwgrond” te worden gedefinieerd.

Pacht van agrarische grond in Hongarije
In het vorenstaande is alleen de eigendomsverwerving van landbouwgrond aan de orde gekomen. Indien een buitenlandse natuurlijke persoon of een buitenlandse rechtspersoon landbouwgrond in Hongarije wil pachten (gebruikshuur) is dat geen probleem.

Overdrachtsbelasting
Bij het verkrijgen van eigendom van onroerende zaken dient men overdrachtsbelasting te betalen. Deze heffing bedraagt 4 %. Deze 4% wordt berekend over de eerste 1 Miljard HUF van de marktwaarde van het betrefende onroerend goed. Indien de marktwaarde deze 1 Miljard HUF overstijgt dan wordt over de meerwaarde 2% berekend, dit met een maximum van HUF 200 Miljoen.

Winstbelasting over het overgedragen onroerend goed
In Hongarije behoort de winst welke voortkomt uit verkoop van een onroerende zaak tot de belastingplichtige inkomsten. Deze belastingverplichting belast ook de buitenlanders bij verkoop van hun Hongaarse onroerende zaak aangezien de belastingregels van het land waar de onroerende zaak is gelegen als maatgevend dienen te worden beschouwd.

Erfrecht en successierecht
Een basisregel van het erfrecht is, dat inzake een nalatenschap van een onroerende zaak in Hongarije uitsluitend een Hongaarse notaris gerechtigd is om de nalatenschap af te wikkelen, wiens bevoegdheid door de ligging van de onroerende zaak wordt bepaald.

Het Hongaarse vennootschapsrecht
Het vennootschapsrecht (de juridische regels betreffende vennootschappen) was een van de eerste rechtsgebieden welk na de omwenteling tot stand is gekomen. Hiermee wilde Hongarije het wettelijke kader van de modern markteconomie zo snel mogelijk creëren. De VI.e wet uit 1988 over vennootschappen heeft de juridische structuur in Hongarije bepaald en deze wet vormt tot op heden de basis van het Hongaarse vennootschapsrecht.

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....