Belangrijke verandering in de wettelijke regeling betreffende de zog. "gesloten tuinen" vanaf 30-11-2015

Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de voorwaarden zoals bedoeld in de wet CXXI/2013 betreffende het verkeer van land- of bosbouwgronden worden gekocht.

Volgens de vanaf 30-11-2015 geldende bepalingen van de wet betreffende het register van onroerende goederen alsmede van de verordening ter uitvoering van de wet kunnen de eigenaren van onroerende goederen t/m 31 december 2016 aanvragen om de bodemgebruikscategorie "gesloten tuin" van hun onroerend goed in de categorie "aan de landbouwproductie onttrokken" te veranderen.

De overdracht van de bodemgebruikscategorie van het onroerend goed als "aan de landbouwproductie onttrokken" kan ook alleen ten aanzien van een bepaald gedeelte van de "gesloten tuin" worden aangevraagd. In dit geval moet de "gesloten tuin" worden gesplitst.

De procedure wordt op verzoek van de eigenaar door het kadaster afgewikkeld dat op basis van de ligging van het onroerend goed bevoegd is. De procedure neemt 21 dagen in beslag.

Wij stellen eigenaren van "gesloten tuinen" voor om de procedure af te wikkelen omdat de verandering van de bodemgebruikscategorie de eventuele toekomstige verkoop van het onroerend goed in grote mate zal vergemakkelijken.

Budapest, 01. 12. 2015.

Dr. Csaba Rumi
advocaat