Vorderingenbeheer

De gebrekkige discipline bij betalingen door zakenpartners, betalingsachterstand en toenemende vorderingen vormen voor elke ondernemer een ernstige zorg. Het is een nog moeilijker taak om de vorderingen te innen bij grensoverschrijdende internationale economische contacten, bij een buitenlandse – Hongaarse – contractant. Ons kantoor biedt op het gebied van vorderingenbeheer zijn Cliënten een uitgebreide dienstverlening.

De meest praktische oplossing is dan, als we al vóór het tot stand komen van een contractuele juridische relatie kunnen meewerken door het sluiten van een goed contract en door het uitwerken van zekerheden bij eventuele contractbreuk, die een rechtmatige uitvoering van het contract of bevorderen of die een eventuele executie vergemakkelijken.

Als er reeds een betalingsachterstand is ontstaan, dan kunnen we efficiënt meewerken aan het te gelde maken van de vordering, vanaf bemiddeling en conflictoplossing door de zogenaamde procedures buiten gerechtelijk proces (bij voorbeeld liquidatieprocedures) en gerechtelijke processen tot het via executie te gelde maken van de vorderingen van onze Cliënten.

Onze dienstverlening is daarbij als volgt.

  • Adviseren voor het sluiten van het contract met het doel de beste juridische middelen in te zetten, die in de desbetreffende economische relatie, in geval van wanbetaling door de schuldenaar, de cliënt ervan verzekert dat hij zijn rechten effectiever kan doen gelden.
  • Inbouwen van die juridische middelen, die de uitvoering van het contract bevorderen (hypotheekrecht, borg, bankgarantie, zekerheden, waarborgsom, wissel, optie als zekerheid) - Kiezen van de juiste vorm van de akte (openbare akte, authentieke privaatrechtelijke akte).
  • Opstellen van documenten als erkenning van schuld, overname van schuld, schikkingen, bevelschriften.
  • Het innen van de vordering bij andere personen dan de schuldenaar, met inbegrip van de echtgenoot(e), de erfgenamen, de borg, de vennoten van een vennootschap zonder juridische persoonlijkheid en de contractant.
  • Kiezen van de meest snelle en efficiente wijze van het innen van de vordering.
  • Toepassen van diverse wijzen van te gelde maken van de vordering (correspondentie, bemiddeling, schikking, gekozen gerechtelijk proces, bevelschrift, procedure voor verzoening).
  • Vertegenwoordigen van de Client in een gerechtelijk proces en in een executieproces.
  • Vertegenwoordigen van de Client in een faillissement- of liquidatieprocedure.

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....