Regels voor uitzendwerk en arbeidsbemiddeling in Hongarije

Het Wetboek van Arbeidsrecht en Regeringsverordening 118/2001 (VI.30) bieden het kader voor kwesties met betrekking tot dit onderwerp.

Op grond van genoemde rechtsregels zijn het bedrijven van een uitzendbureau of een arbeidsbemiddelingsbureau activiteiten waarvoor in Hongarije een vergunning van de autoriteiten vereist is. Dit houdt in dat het uitzenden van werkkrachten en arbeidsbemiddeling alleen dan als bedrijfsmatige activiteit mag worden uitgeoefend, als voor deze activiteit een vergunning is verleend door het centrum voor arbeidszaken dat voor de betreffende regio bevoegd is en als de exploitant als zodanig is geregistreerd.

Bij het uitzenden van arbeidskrachten zijn de voorwaarden voor een vergunning van de autoriteiten:

  • het bestaan van een onderneming én registratie hiervan in het handelsregister; de vennootschapsakte van de onderneming dient o.a. bemiddeling van arbeidskrachten als activiteit te vermelden
  • van de werknemers van de onderneming dient tenminste één te beschikken over een opleiding, zoals in de rechtsregels voorgeschreven
  • er dient een geschikte kantoorruimte beschikbaar te zijn voor het verrichten van de werkzaamheden
  • het voorgeschreven financiële depot dient bij de bank te zijn voldaan.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning van de autoriteiten en registratie bij het bemiddelen van arbeidskrachten zijn eenvoudiger. Bij het bemiddelen van arbeidskrachten volstaat het om aan te tonen dat

  • tenminste één van de werknemers van de onderneming beschikt over een opleiding, zoals in de rechtsregels voorgeschreven en
  • het voorgeschreven financiële depot bij de bank is voldaan.

Er is verdere uitleg nodig over enkele van de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning van de autoriteiten, namelijk over de vereiste opleiding en het financiële depot.

Bijlage 1 van genoemde regeringsverordening geeft en gedetailleerde opsomming van de opleidingen die voldoen aan de eisen van de autoriteiten. In theorie kan een buitenlandse opleiding voldoen aan de eisen, maar in de praktijk levert een buitenlands diploma een probleem op, namelijk dat dit in Hongarije moet worden erkend en dat dit veel tijd in beslag kan nemen. Voor dit doel is het doelmatig om een Hongaarse werknemer in dienst te nemen die over de vereiste opleiding beschikt.
Het financiële depot bedraagt conform de regeringsverordening voor bemiddeling van arbeidskrachten in Hongarije, cq. in de Europese Unie 500.000 Forint; voor bemiddeling van arbeidskrachten in derde landen bedraagt het 1.000.000. Ft Indien arbeidskrachten worden uitgezonden, bedraagt het vereiste financiële depot 2.000.000 HUF.
Het is belangrijk om te benadrukken dat de werkzaamheden mogen worden gestart als het bevoegde centrum voor arbeidszaken de onderneming heeft geregistreerd en de voor uitoefening van de activiteit noodzakelijke vergunning heeft afgegeven. Deze regel wordt zó serieus genomen dat kranten en tijdschriften advertenties met betrekking tot het uitzenden of bemiddelen van arbeidskrachten alleen dan accepteren, als de adverterende onderneming beschikt over een door de rechtsregel voorgeschreven registratienummer. Bij gebrek hieraan wordt het opnemen van een advertentie door de krant of het tijdschrift geweigerd.

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....