Winstbelasting over het overgedragen onroerend goed

In Hongarije behoort de winst welke voortkomt uit verkoop van een onroerende zaak tot de belastingplichtige inkomsten. Deze belastingverplichting belast ook de buitenlanders bij verkoop van hun Hongaarse onroerende zaak aangezien de belastingregels van het land waar de onroerende zaak is gelegen als maatgevend dienen te worden beschouwd.

Het betreffende belastingpercentage is maximaal 25%. De belastingplicht heeft alleen betrekking op de WINST welke uit verkoop van de onroerende zaak wordt behaald. Dit houdt in dat bij verkoop van het onroerend goed de verkoper alleen belastingplichtig kan zijn als bij de verkoop inkomsten oftewel winsten worden gegenereerd.

Bij de winstcalculatie dient aan de ene kant rekening te worden gehouden met de door de staat goedgekeurde kosten en aan de andere kant met de bezitsperiode. Bij inkomsten gegenereerd door overdracht van het onroerende zaak, kunnen door de overdragende partij (in het geval van een natuurlijke persoon) de volgende zaken worden afgetrokken:

  • het aankoopbedrag en de daaraan gekoppelde andere kosten;
  • de met facturen aangetoonde waardeverhogende zaken;
  • de aan de overdracht verbonden uitgaven.

De inkomsten min de hiervoor genoemde aftrekbare kosten vormen het overgebleven bedrag (de belastbare basis). De belastbare basis kan vervolgens, kijkend naar de bezitsperiode, nog gecorrigeerd worden. De bezitsperiode heeft bij “woononroerend goed” (woning, appartement) een ander belang dan in het geval van alle andere onroerende zaken.

In het geval van “woononroerende goederen” zullen na aftrek van de kosten de inkomsten met 25% worden belast. Dit bedrag kan binnen 5 jaar zodanig worden gewijzigd, dat de daadwerkelijk te betalen belasting:

  • 100 procent (van 25 %) is in het jaar van aanschaf en het daaropvolgend jaar;
  • 90 procent (van 25 %) is in het tweede jaar na aanschaf;
  • 60 procent (van 25 %) is in het derde jaar na aanschaf;
  • 30 procent 9van 25 %) is in het vierde jaar na aanschaf;
  • 0 procent is vanaf het vijfde jaar na aanschaf.

Bij onroerende zaken die niet als “woononroerend goed” kunnen worden gekwalificeerd zal bij verkoop tot 5 jaar na de aanschaf de volledige belastbare basis ( “opbrengt minus bepaalde kosten”) als belastbaar bedrag worden gezien. Pas tussen 6-15 jaar na aanschaf van het onroerend goed wordt het belastbare bedrag jaarlijks met 10% verminderd.

In het geval van “woononroerend goed” zal gerekend vanaf 5 jaar na de aanschaf en bij overige onroerende zaken zal pas na 15 jaar de winst na verkoop belastingvrij zijn. De periode van het in eigendom hebben van de onroerende zaak begint te lopen op het moment dat de desbetreffende koopovereenkomst of overige overeenkomsten bij het Kadaster zijn ingediend.

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....