Aankoop van agrarische grond in Hongarije

Tijdens de val van het communistisch–socialistisch regime was de „Wet aangaande grond 1987 jaar I”  belangrijk, welke inhield dat onroerend goed (hier wordt bedoeld landbouwgrond) bij de staat, bonden, andere rechtspersonen of natuurlijke personen in eigendom kan zijn.

Deze wet gaf natuurlijke personen en door natuurlijke personen in bezit hebbende ondernemingen toestemming landbouwgrond in eigendom te hebben. De over de ondernemingen handelende (en thans al niet meer geldende) 1988 jr. VI Wet, werd niet lang na de Wet aangaande grond geschreven en gaf de basis aan het ondernemingsrecht dat tot de dag van vandaag geldend is.

De Wet aangaande grond 1987 jr. I bood de desbetreffende juridische mogelijkheden voor grondverwerving.  De besluiten in de over de ondernemingen gaande 1988 VI. et gaven ondernemingen de mogelijkheid om Hongaarse landbouwgrond in eigendom te verkrijgen.

In dit tijdperk hadden de ondernemingen geen juridische oftewel wettelijke regelgeving waarin een maximum aan eigendom werd gesteld. Er werd dus nergens aangegeven hoeveel landbouwgrond een onderneming in eigendom mocht hebben.
Ondernemingen  die  in deze periode zijn opgericht zijn tot op de dag van vandaag actief in de Hongaarse landbouw en door de aandelen van zo’n onderneming te kopen  kan ook  iemand met een andere dan de Hongaarse nationaliteit legaal eigenaar worden van landbouwgrond in Hongarije.

Een groot voordeel van het verkrijgen van eigendom door middel van aandelen van een onderneming is, dat over het aangeschafte vermogen geen ’vermogenslége’ betaald hoeft te worden.

Daarnaast gelden  bij koop van een onderneming de door de Wetten aangaande Landbouwgrond Tv. aangegeven voorkooprechten niet; deze gelden alleen bij aanschaf van landbouwgrond, dus niet bij de verwerving van  aandelen van een onderneming.

De Wet aangaande landbouwgrond 1994 jr LV, heeft grote veranderingen met zich meegebracht en is nog steeds van belang voor de verkrijging van landbouwgrond.
De grootste verandering is dat vanaf  het moment van inwerkingtreding van de Wet, te weten  27 juli 1994,  buitenlandse natuurlijke personen  en  rechtspersonen geen landbouwgrond in eigendom kunnen krijgen.

Natuurlijk heeft de wet, om te kunnen voldoen aan de criteria van een rechtsstaat, geen terugwerkende kracht. De verbodsregels gelden niet voor ondernemingen die eerder landbouwgrond in eigendom hebben verkregen. De Wet sluit echter alle verdere rechtswijzigingen  uit en daarmee wordt “ruil” ook uitgesloten als een rechtsgeldige wijze van eigendomsverwerving door rechtspersonen. Bestaande eigendommen kunnen derhalve op geen enkele wijze worden uitgebreid.

Na inwerkingtreding van de Wet aangaande landbouwgrond 1994 jr LV op 27 juli 1994 geldt voor buitenlanders en rechtspersonen met betrekking tot  Hongaars landbouwgrond de volgende situatie:

- de ondernemingen die vóór 27 juli 1994 landbouwgrond hebben gekocht  blijven verder eigenaar van de landbouwgronden die zijn aangeschaft vóór de inwerkingtreding van de wet. De ondernemingen kunnen op geen enkele manier de eigendom verkrijgen  van verdere landbouwgronden.

- In de periode tussen 27 juli 1994 en 1 mei 2004 konden alleen Hongaarse staatsburgers Hongaars landbouwgrond in eigendom verkrijgen. Het maximaal in eigendom te verkrijgen areaal bedroeg per persoon 300 Ha of 6000 „goudenkroon”. Een verdere begrenzingen in het te verwerven areaal was dat de natuurlijke persoon en zijn daarmee gelieerde personen in totaal niet meer dan 1/4e deel of 1000 Ha landbouwgrond van het dorp in eigendom mochten hebben.

- Na 1 mei 2004  kunnen buitenlandse  staatsburgers, die zelfstandig ondernemer zijn in de landbouw en landbouwwerkzaamheden in Hongarije willen uitvoeren en minimaal 3 jaar aaneengesloten in Hongarije wonen en landbouwwerkzaamheden verrichten, landbouwgrond kopen. Bij de aansluiting van Hongarije bij de Europese Unie, kreeg Hongarije 7 jaar uitstel om de landbouwgrondmarkt te liberaliseren. De Hongaarse Staat mag het verbod van aanschaf van landbouwgrond door buitenlandse staatsburgers na deze 7 jaar nog eens met 3 jaar verlengen. Dit betekent dat de vroegste datum voor de liberalisatie van de Hongaarse landbouwgrondmarkt  01-05-2011 zal zijn en de uiterste datum 01-05-2014 kan zijn.

Samenvattend kan een buitenlandse staatsburger legaal op twee verschillende manieren aan landbouwgrond komen in Hongarije:

- Aankoop van de aandelen van een onderneming die vóór 27 juli 1994 landbouwgrond heeft verworven.

- In Hongarije wonen gedurende voormelde periode van 3 jaar en daarin als zelfstandig ondernemende landbouwer werkzaam zijn.

Informatie en regelgeving aangaande de zelfstandig ondernemende landbouwers

De regels die voor een inwoner (natuurlijke persoon) van Hongarije gelden zijn ook geldend voor een staatsburger van de Europese Unie, die zich als zelfstandig ondernemende landbouwer in Hongarije wil vestigt en minimaal 3 jaar aaneengesloten  in Hongarije woont en landbouwactiviteiten verricht. Dit betekent dat in het geval de buitenlandse natuurlijke persoon voldoet aan de aangegeven eisen, deze vanaf 01-05-2004 300 hectare oftewel 6000 ’goudenkroon’ (verder: AK-waarde) aan landbouwgrond rechtgeldig kan verwerven.

Het unielid dient minimaal 3 jaar aaneengesloten rechtsgeldig in Hongarije te wonen, hetgeen moet worden aangetoond. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een door de overheid uitgegeven bestuursrapport, dat door het unielid dient te worden aangevraagd. Degene die niet beschikt over een vestigingsvergunning dient over een geldende verblijfsvergunning te beschikken of een bewijs waarmee kan worden aangetoond dat een aanvraag voor een verblijfsvergunning is ingediend.

Het unielid dient tevens aan te tonen, dat hij/zij vóór de eigendomsverwerving 3 jaar (aaneengesloten) landbouwwerkzaamheden heeft verricht in Hongarije. De best mogelijke manier om dit te kunnen bewijzen is, om contact te zoeken met de desbetreffende ambtenaar van het provinciale grondbewerkingsbureau, die beschikt over de nodige kennis van de omgeving. Voor het uitgeven van de verklaring dient deze een omgevingsstudie te verrichten op basis waarvan wordt beslist of de verrichte werkzaamheden als constante landbouwwerkzaamheden kunnen worden gezien.

De Wet schrijft tevens voor dat er situaties zijn op basis waarvan het uitgeven van een verklaring niet kan worden geweigerd. Als volgens een verklaring van de belastingdienst de desbetreffende persoon 3 jaar achtereenvolgens inkomsten heeft gegenereerd met landbouwwerkzaamheden kan het uitgeven van de verklaring niet worden geweigerd. Daarnaast kan  de uitgave van de verklaring eveneens niet worden geweigerd indien het unielid geen inkomsten had door een investering betreffende de landbouwaktiviteiten. In dit geval dient de investering te worden aangetoond.
Het unielid dient zich te verplichten de landbouwgrond niet voor  andere doeleinden te gebruiken, tenzij het te maken heeft met voor de landbouw benodigde bouw van woon- en ondernemingsgebouwen.

Het doel is, dat het unielid de landbouwgrond eerst zelf gebruikt. Daarom is in de Wet  aangegeven dat het gebruik maar in beperkte mate aan een ander mag worden overgedragen. Daarnaast dient tevens via een verklaring te worden geaccepteerd dat de inkomsten door overdracht niet boven de 25% van de uit de landbouwwerkzaamheden te genereren inkomsten uitkomen.

Het unielid dient bij het indienen van de koopovereenkomst te verklaren dat hij voldoet aan de voorgeschreven voorwaarden. Daarom dient hij/zij bij het Kadaster niet alleen de koopovereenkomst in te dienen maar ook de betreffende verklaringen en vergunningen.

De controle over de voorwaarden vindt plaats via de (landbouw-)grondbewerkingsbureau’s. Om het grondbewerkingsbureau de gestelde eisen te kunnen laten controleren, dient door het unielid te worden aangegeven welk stuk landbouwgrond in eigendom is verkregen. Daarom dient het Kadaster wat betreft de eigendomsverwerving het grondbewerkingsbureau op de hoogte te stellen betreffende de registratie van de eigendom en de daarbij behorende rechtsgeldigheidverklaring en de bijbehorende documenten.

Het grondbewerkingsbureau dient na ontvangst van de benodigde documentatie alle omstandigheden secuur te overwegen. Indien nodig, kan het locale comité van eigendomsgebruik om hulp worden gevraagd. Indien deze mogelijkheid niet aanwezig is kan aan het Kadaster en aan de notaris van de gemeente hulp worden gevraagd. Indien wordt geconstateerd, dat de eigenaar zich niet heeft gehouden aan de terzake geldende verplichtingen (oftewel niet meer voldoet aan de voorgeschreven voorwaarden) wordt de eigenaar via een geschrift daarvan op de hoogte gesteld en krijgt hij de kans een en ander  te herstellen. Indien de aanmaning deze uitwerking mist zal er een boete worden uitgeschreven. Tegen de uitgeschreven boete kan in beroep worden gegaan via de Wet over het Bestuur en de algemene regels.

De boete kan meerdere keren worden uitgeschreven zolang de betreffende situatie blijft bestaan of totdat de eigenaar de landbouwgrond heeft verkocht.Verdere mag de eigenaar, zolang de reden van de totstandkoming van de boete bestaat, geen landbouwgrond in Hongarije in eigendom nemen.

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....