Erfrecht en successierecht

Een basisregel van het erfrecht is, dat inzake een nalatenschap van een onroerende zaak in Hongarije uitsluitend een Hongaarse notaris gerechtigd is om de nalatenschap af  te wikkelen, wiens bevoegdheid door de ligging van de  onroerende zaak wordt bepaald.

In geval van buitenlandse eigenaren ontstaat een eigenaardige botsing tussen rechten. Stel er is sprake van een Hongaarse onroerende zaak en een buitenlandse ( Nederlandse of Belgische) eigenaar. Er rijst dan de vraag welke recht – het Hongaarse recht op grond van de ligging van de onroerende zaak of het nationale recht van de overledene – richtgevend is voor de afwikkeling van de nalatenschapsprocedure.

De hoofdregel is dat indien de erflater geen testament had op in Hongarije liggende onroerende zaken de Hongaarse notaris de nalatenschapsprocedure volgens het Hongaarse erfrecht afwikkelt en de nalatenschap wordt volgens het Hongaarse recht aan de erfgenaam overhandigd.

Volgens het Hongaarse erfrecht zijn de erfgenamen in de eerste rij de afstammelingen van de erflater en de echtgeno(o)t(e) krijgt het levenslange recht van vruchtgebruik. Indien er geen afstammelingen zijn, dan is de echtgeno(o)t(e) de erfgenaam. Als er geen echtgenoot is achtergebleven dan worden de verwanten in de opgaande lijn de erfgenamen.
 
Indien de erflater wel een testament heeft opgemaakt is de situatie  ingewikkelder. In dat geval wordt de nalatenschapsprocedure op grond van het privaatrecht van de erflater afgewikkeld alsmede de nalatenschap aan de erfgenamen overhandigd.
Dat betekent dat in geval van een geldig testament het privaatrecht van de erflater sterker is dan het Hongaarse erfrecht maar is eveneens de Hongaarse notaris uitsluitend bevoegd om de nalatenschapsprocedure af te wikkelen op grond van het buitenlandse testament en om de verklaring van erfrecht af te geven.

Indien de nalatenschap uit roerende goederen bestaat mag de nalatenschapsprocedure door zowel de Nederlandse als door de Hongaarse notaris worden afgehandeld.
 
De erfgenamen dienen over het vermogen dat ze krachtens erfrecht hebben verkregen successierecht te betalen.
De hoogte van het verschuldigde successierecht is afhankelijk van enerzijds het soort vermogen en anderzijds van de graad van verwantschap tot de erflater.
Zoals de toegevoegde tabel laat zien is het successierecht voordeliger indien een woonobject vererft, net zoals dat het geval is bij de overdrachtsbelasting.

 

Successsierechten 

Erfgenamen Successierechten algemeen Successierecht bij woonobjecten
I. Kinderen, echtgeno(o)t(e), ouders, of kleinkinderen zonder ouders, die door de erflater in zijn huishouding werden onderhouden (adoptie-, stief- en pleegkinderen worden hetzelfde behandeld als eigen kinderen. De adoptie- of pleegouders worden hetzelfde behandeld als de echte ouders.) Tot 18 miljoen forint 11%, boven 18 miljoen forint  tot 35 miljoen forint 15% en boven 35 miljoen forint 21% Tot 18 miljoen forint 2,5%, boven 18 miljoen forint tot 35 miljoen forint 6% en boven 35 miljoen forint 11%
II. Kleinkinderen, grootouders, broers en zusters van de erflater, die NIET tot groep I. behoren. Tot 18 miljoen forint 15%, boven 18 miljoen forint  tot 35 miljoen forint 21% en boven 35 miljoen forint 30% Tot 18 miljoen forint 6%, boven 18 miljoen forint tot 35 miljoen forint 8% en boven 35 miljoen forint 15%
III. Alle overige erfgenamen Tot 18 miljoen forint 21%, boven 18 miljoen forint  tot 35 miljoen forint 30% en boven 35 miljoen forint 40% Tot 18 miljoen forint 8%, boven 18 miljoen forint  tot 35 miljoen forint 12% en boven 35 miljoen forint 21%

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....