De nieuwe Hongaarse landbouwwet

Na lang wachten, uitgebreide vakkundige voorbereidingen en heftige politieke debatten is de volgende wet op 21-06-2013 door het parlement aangenomen: Wet CXXII uit het jaar 2013 inzake het verhandelen van landbouw- en bosbouwgronden. Het is nog niet mogelijk om de bepalingen van de wet volledig te interpreteren, want diverse met deze wet samenhangende rechtsregels worden nog uitgewerkt. Het basisconcept van de wet is eenduidig: wie landbouwer is, mag voortaan grond aankopen. De wet bepaalt dat om men, om als landbouwer te worden aangemerkt, een vakopleiding moet hebben of bij gebrek daaraan minimaal drie jaar van de landbouw moet hebben geleefd.

De wet maakt geen onderscheid en mag geen onderscheid maken tussen aankoop van eigendom door staatsburgers van Hongarije en de EU-lidstaten. Tegelijkertijd kan een contract tot aankoop van grond door andere EU-burgers op talrijke belemmeringen stuiten bij de goedkeuring door de autoriteiten cq. wegens de regeling van de procedure.

Rechtspersonen kunnen ook na het van kracht worden van de nieuwe akkerwet geen grond aankopen in Hongarije.
In tegenstelling tot de eerdere regeling kan een rechtspersoon, tot stand gekomen via een organisatiewijziging zoals splitsing, afscheiding, consolidatie (overname, fusie), grond die in eigendom verkregen is via zijn rechtsvoorganger conform de wet inzake akkerland, cq. voordat de wet inzake akkerland van kracht werd, met ingang van 01-05-2014 niet verkrijgen.

voor meer informatie »