Wijzigingen op het gebied van vennootschapsrecht en vennootschapsprocedures

De regering heeft met ingang van 1. maart 2012. de voorschriften ten aanzien van vennootschapsrecht opnieuw gewijzigd. De wijzigingen betreffen niet alleen nieuw op te richten vennootschappen, maar ze schrijven ook voor waaraan bestaande vennootschappen per 1. februari 2013, moeten gaan voldoen.

Onderstaande opsomming is niet volledig: Deze lijst bevat slechts de door ons belangrijk gevonden wijzigingen:

  • in de toekomst wordt de door advocaten te verstrekken dienstverlening van vastlegging vestigingsplaats opgeheven. Dat wil zeggen: bestaande dienstverleningen mogen worden voortgezet maar advocaten mogen nieuwe dienstverleningen niet meer aannemen.;
  • vennootschappen, die de deadline van 30 dagen voor aanmelding van inschrijving of wijzigingen ervan overschrijden, krijgen een boete tussen 50.000-900.000,– Ft (de mogelijkheid om bewijzen ter verdediging aan te voeren en in te dienen blijft vooralsnog open);
  • indien een vennootschap een buitenlandse onderneming is, dan moet het uittreksel van de KvK van deze vennootschap bij de Rechtbank van Koophandel worden ingediend (inclusief een erkende vertaling ervan in het Hongaars);
  • in geval er sprake is van vennootschap van buitenlandse particulieren of juridische personen, dan dient een gemachtigde te worden aangewezen voor het ontvangen van postzendingen. Dit moet gebeuren tijdens de inschrijving van de eerstvolgende wijziging en voor uiterlijk 1 februari 2013. (Een vennoot, leidinggevende medewerker of lid van de commissie van toezicht mag niet worden aangewezen);
  • indien er tijdens de aandelenoverdracht sprake is van een belastingschuld van meer dan 15 miljoen forint, dan moet er een tussentijdse balans worden opgesteld op de dag van de overdracht;
  • indien er sprake is van wijzigingen waartoe men na 1 maart 2012 heeft besloten, waardoor het eigen vermogen van de vennootschap is verminderd, dan kunnen alle schuldeisers een garantie eisen aangaande hun vervallen en niet vervallen vorderingen (ten gevolge van deze regels kan de verandering uitlopen) de waarden in de balans of in de tussenbalans worden ten behoeve van dividendenbetaling gedurende 6 maanden geaccepteerd;
  • indien verlaging van eigen vermogen gebeurt door onttrekking van vermogen (hergroepering tussen vermogenselementen) kunnen alle schuldeisers garantie eisen aangaande hun vervallen en niet vervallen vorderingen;
  • Tegelijkertijd zijn de kosten van oprichting van een vennootschap aanzienlijk duurder geworden.

Voorgesteld wordt aan de directeuren van de vennootschappen om hun juridische adviseur te consulteren of er, als gevolg van de nieuwe wetgeving, acties nodig zijn ten aanzien van de vennootschapsdocumenten.